مجموعه تصاویر بازدید از اثر جهانی گنبد سلطانیه

مجموعه تصاویر بازدید از بناهای تاریخی گنبد سلطانیه و معبد داش کسن (معبد اژدها) در استان زنجان که در آخرین روزهای پاییز 93 صورت گرفت ، لازم به ذکر است که گنبد سلطانیه جز آثار ثبت شده در میراث جهانی می باشد .

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از گنبد سلطانیه استان زنجان

بازدید نوید کمالی از معبد اژدها در استان زنجان

معبد داش کسن (معبد اژدها)

بازدید نوید کمالی از معبد اژدها در استان زنجان

نقش برجسته اژدها

بازدید نوید کمالی از معبد اژدها در استان زنجان

/ 0 نظر / 87 بازدید